Regulamin strony

Regulamin strony

Regulamin określa zasady sprzedaży i zamawiania online produktów i usług oferowanych przez stronę internetową www.lukaszhodorowicz, np. kursów. Strona prezentuje ofertę serwisu oraz udostępnia treści informacyjne na blogu.

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia należy rozumieć w opisany tu sposób:
1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Sprzedawca – Łukasz Hodorowicz  prowadzący działalność gospodarczą pod fimrą StudioGO Łukasz Hodorowicz z siedzibą w Sierakowicach (kod: 83-340) przy ul. Kartuskiej 23A, NIP PL 5891883095; kontakt ze Sprzedawcą: e-mail: [email protected], telefon: 728 248 335 (dostępny w godzinach 8.00-16.00).
3. Strona, Strona internetowa, Serwis – www.lukaszhodorowicz.pl.
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
5. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony.
6. Umowa – umowa sprzedaży lub świadczenia Usługi zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem. 
7. Zamówienie – wyrażenie woli zawarcia umowy ze Sprzedawcą na warunkach określonych ofertą dostępną na Stronie oraz na zasadach określonych w Regulaminie, które odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na Stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania.

II. ZASADY OGÓLNE

1. Użytkownik składający Zamówienie w Serwisie jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem.
2. Zamawianie w Serwisie odbywa się w opcji bez rejestracji konta Użytkownika. Serwis nie przewiduje rejestracji Użytkowników.
3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy tak dotyczącej sprzedaży produktów, jak i świadczenia usług, na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Użytkownikiem.
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu to dowolna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie urządzenia Użytkownika oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych w zakresie łącza internetowego Użytkownika, w szczególności co do odpowiedniej szybkości transferu danych.
5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Ma to szczególne odniesienie co do komentarzy pozostawianych przez Użytkowników pod artykułami publikowanymi na Stronie. Sprzedawca zastrzega sobie odmowę publikacji komentarza, jego moderację lub usunięcie gdy będzie naruszał Regulamin, przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub uzasadniony interes Sprzedawcy.
6. Strona umożliwia zapisanie się na bezpłatną usługę newsletter. Użytkownik celem subskrypcji może odznaczyć odpowiednie pole na Stronie. Należy podać adres imię i poczty elektronicznej, zapoznać się z Polityką prywatności, wyrażając zgodę na kierowanie treści handlowych do Użytkownika, a zapisanie nastąpi wraz z otrzymaniem e-maila potwierdzającego subskrypcję. Newsletter przesyłany jest na czas nieokreślony, a w każdej chwili i bez podania przyczyny, Użytkownik może dokonać rezygnacji z newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem e-mail.

III. ZAWARCIE UMOWY

1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na Stronie są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych. Sprzedawca zastrzega, że może oferować inną cenę dla Użytkowników, którzy wykonają czynności dodatkowe, np. wypełnią ankietę, zapiszą się na newsletter. Produkty są dostarczane w wersji cyfrowej, także są wolne od kosztów dostawy.

2. Procedura zawarcia umowy sprzedaży na Stronie za pomocą formularza Zamówień:

  • procedura rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka („zapisuję się”),
  • złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Użytkownika łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na Stronie, po wypełnieniu formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie),
  • w formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Użytkowników niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP,
  • dla skutecznego złożenia Zamówienia Użytkownik powinien odznaczyć pole z akceptacją Regulaminu i zapoznać się z klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności stosowaną na Stronie.

3. Umowa sprzedaży Produktów lub umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia drogą e-mail. 
4. Przez sprzedaż kursu online rozumie się udzielenie licencji na przeglądanie kursu dla własnego użytku. Licencja  ta jest niewyłączna, 1-roczna, nieograniczona terytorialnie i niezbywalna.
5. Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności za Produkty i Usługi:

  • płatności przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy: ING 89 1050 1764 1000 0097 2269 8587,
  • płatności za pośrednictwem serwisu Tpay, z przekierowaniem do strony tego serwisu w celu wykonania tzw. szybkiej płatności. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań.

6. Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, pod rygorem anulowania Zamówienia.

IV. REALIZACJA UMOWY

1. W przypadku zakupu kursu online realizacja Umowy zawartej z Użytkownikiem odbywa się, Sprzedawca po dokonaniu płatności ceny, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych, prześle na e-mail Użytkownika podany do Umowy, link do kursu online; link może być wielokrotnie używany (jednakże Użytkownik nie ma technicznej możliwości zapisania kursu w formie odrębnego pliku na swoim nośniku danych).
Aby Użytkownik odtworzył prawidłowo nagranie kursu online powinien dysponować dostępem do Internetu, posłużyć się linkiem z e-mail oraz odtwarzać pliki wideo w formacie mp4. W niektórych przypadkach, wskazanych na Stronie, kurs udostępniany będzie w dacie przyszłej, a wtenczas termin jego udostępnienia w sposób podany powyżej określa ta data.
2. Jeżeli do kursu dodawana jest konsultacja Sprzedawca i Użytkownik odrębnie w ramach negocjacji ustalą termin i formę odbywania takiej konsultacji. Aby uczestniczyć konsultacji online, Użytkownik powinien dysponować dostępem do Internetu oraz posłużyć się linkiem z e-mail do przejścia do programu obsługującego konsultację.
3. Uczestnicy kursów i konsultacji oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego i realizacji celu w jakim zostały zakupione. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom niebiorącym udziału w szkoleniach bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub jego autora.
4. Sprzedawca ma prawo do zmiany planu, terminu, miejsca konsultacji oraz zawiadomienia o tym Użytkownika z wyprzedzeniem co najmniej 48h. Prawo takie przysługuje w razie gdy Sprzedawca napotkał trudności organizacyjne, których nie znał na moment proponowania terminu, np. nagła choroba prowadzącego. W sytuacji, gdy Użytkownik nie odbywa umówionej konsultacji bez e-mailowego poinformowania o rezygnacji z zarezerwowanego terminu Sprzedawcy na minimum 48h wcześniej, dokonana opłata za udział nie podlega zwrotowi, w tym opłata za kurs.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W przypadku kursów online, konsultacji, prawo odstąpienia od Umowy jest wyłączone, z uwagi na dostarczanie usług za zgodą Użytkownika (konsultacje) oraz zakup treści cyfrowych (kursy online). Użytkownik bowiem wyraża zgodę na to, aby udostępnienie kursu, odbycie konsultacji nastąpiło po dokonaniu zapłaty w terminie z Regulaminu, a w związku z tym Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy określone ustawą o prawach konsumenta.

VI. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca przetwarza dane osobowe uzyskiwane od Użytkowników na warunkach określonych w Polityce prywatności dostępnej na Stronie.

VII. REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z działaniem strony internetowej lub innymi aspektami niż wadliwość Produktów Użytkownik może składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Użytkownika, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym (w szczególności w art. 556-576 k.c.). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi produkt lub usługę bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Użytkownika nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
3. Reklamacja z tytułu wadliwości produktu może zostać złożona przez Konsumenta na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu lub usługi do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: https://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone